Informácia o výsledkoch kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) bola, v rámci proaktívnej informačnej kampane, v období od 15. augusta – 2. septembra 2016 vykonaná kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 – zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.
Kontrolná akcia bola realizovaná v spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenskou alianciou moderného obchodu a Slovenským združením pre značkové výrobky ako gestormi projektu spoločenskej zodpovednosti NA VEKU ZÁLEŽÍ, ktorého cieľom je zamedzenie predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie neobsahujúcich tabak osobám mladším ako 18 rokov.
Objektmi kontroly boli prevádzkové jednotky (ďalej len „PJ“) obchodných reťazcov a malé PJ (čerpacie stanice, novinové stánky, malé predajne potravín, prevádzky verejného stravovania, kaviarne a hostince).   
Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa kontrol zúčastnili, boli rozdelené do dvoch vekových kategórií, a to do kategórie maloletých (ide o osoby, ktoré prekročili 11 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku) a kategórie mladistvých (osoby, ktoré prekročili 15 rokov veku a nedovŕšili 18 rokov veku).
Podľa výsledkov kontroly najviac porušení zákona bolo zistených pri predaji tabakových výrobkov mladistvým osobám vo veku od 16 do 17 rokov.
Výsledky kontroly  
Kontrola bola vykonaná celkom v  282 PJ, z toho v 90 PJ obchodných reťazcov a v 192 malých PJ.
Z vykonaných 282 kontrolných nákupov (ďalej len „KN“), do ktorých boli osobami mladšími ako 18 rokov požadované tabakové výrobky (ďalej len „TV“), boli tieto odpredané v 83 prípadoch, čo predstavuje 29,43 %. Z týchto prípadov boli TV osobe mladšej ako 18 rokov odpredané v 24 PJ obchodných reťazcov a v 59 malých PJ.
Z počtu 83 prípadov protizákonne odpredaných tabakových výrobkov: – v 18 prípadoch (21,69 %), išlo o  odpredaj tabakového výrobku maloletému vo vekovej kategórii 11 – 15 rokov, – v 65 prípadoch (78,31 %) išlo o odpredaj tabakového výrobku mladistvému vo vekovej kategórii 16 – 17 rokov.
Na vykonaný KN nebol vydaný doklad o kúpe v 14  prípadoch, a to v malých PJ (2 stánky PNS a tabaku, 1 malá predajňa potravín, 1 prevádzka verejného stravovania, 10 kaviarní a hostincov). V 3 prípadoch neobsahoval doklad o kúpe predpísané náležitosti.

V rámci kontrolnej akcie bol prešetrený 1 spotrebiteľský podnet (Košický kraj), týkajúci sa predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený, nakoľko predaj cigariet mladistvej osobe sa pri kontrolnom nákupe potvrdil.
Najhorší výsledok v porušeniach zákona o ochrane nefajčiarov bol zistený v Trnavskom kraji, kedy v 48,28 % bol umožnený odpredaj TV maloletým. Najmenej porušení zaznamenali v Prešovskom kraji, a to v 10,34 % prípadoch.
V 1 PJ (Banskobystrický kraj) nebola verejnosť upozornená na zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov oznamom, ktorý má byť umiestnený na viditeľnom mieste.
Opatrenia  
Vo všetkých kontrolovaných prevádzkových jednotkách boli spísané inšpekčné záznamy. V prípade zistených nedostatkov boli  prijaté opatrenia  a uložené záväzné pokyny na ich odstránenie.
Preukázaný predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov bude predmetom správnych konaní, ktoré budú vedené príslušnými inšpektorátmi SOI proti zodpovedným podnikateľským subjektom. Správne konania budú začaté aj v prípade ďalších zistených porušení (napr. nevydanie dokladu o kúpe).

Zistené porušenia zákona o ochrane nefajčiarov predajom TV osobám mladším ako 18 rokov podľa jednotlivých predávajúcich:  
v PJ obchodného reťazca Lidl z 13 vykonaných kontrol boli v 3 prípadoch (čo je 23,08 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; vo všetkých 3 prípadoch išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v PJ obchodného reťazca Kaufland z 10 vykonaných kontrol boli v 3 prípadoch (čo je  30,00 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; vo všetkých prípadoch  išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v PJ obchodného reťazca Billa z 13 vykonaných kontrol boli v 4 prípadoch (čo je  30,77 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; vo všetkých prípadoch  išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v PJ obchodného reťazca Tesco z 18 vykonaných kontrol boli v 4 prípadoch (čo je  22,22 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; z toho v 1 prípade išlo o odpredaj TV maloletému (11 – 15 rokov) a v 3 prípadoch išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov). Ide o jediný reťazec, ktorý odpredal TV aj maloletej osobe (figurant – chlapec vo veku 14 rokov);
v PJ obchodného reťazca COOP z 17 vykonaných kontrol boli v 5 prípadoch (čo je 29,41 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; vo všetkých prípadoch  išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);

v PJ obchodného reťazca Hypernova z 2 vykonaných kontrol nebol zistený odpredaj TV osobe mladšej ako 18 rokov;
v PJ obchodného reťazca CBA z 8 vykonaných kontrol boli v 1 prípade (čo je 12,5 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov;  išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v PJ obchodného reťazca Moja Samoška bola vykonaná 1 kontrola, pričom TV boli  mladistvému (16 – 17 rokov)  aj odpredané;  v PJ obchodného reťazca Delia Potraviny z 2 vykonaných kontrol nebol zistený odpredaj TV osobám mladším ako 18 rokov;
v PJ obchodného reťazca Terno z 3 vykonaných kontrol boli v 1 prípade (čo je 33,33 %) TV odpredané mladistvému (16 – 17 rokov);
v PJ obchodného reťazca Globus bola vykonaná 1 kontrola, pričom  TV boli mladistvému (16 -17 rokov) aj odpredané;
v PJ obchodného reťazca Fresh bola vykonaná 1 kontrola, pričom odpredaj TV osobe mladšej ako 18 rokov nebol zistený;
v PJ obchodného reťazca Milk-Agro bola vykonaná 1 kontrola, pričom TV boli mladistvému (16 – 17 rokov)  aj odpredané;
v stánkoch PNS a stánkových predajniach tabaku z 84 vykonaných kontrol boli v 17 prípadoch (čo je 20,24 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; v 3 prípadoch boli TV odpredané maloletému (11 – 15 rokov) a 14 prípadoch  išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
na čerpacích staniciach z 24 vykonaných kontrol boli v 7 prípadoch (čo je 29,17 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov;  v 2 prípadoch boli TV odpredané maloletému (11 – 15 rokov) a 5 prípadoch išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v malých predajniach potravín z 37 vykonaných kontrol boli v 12 prípadoch (čo je 32,43 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; v 2 prípadoch boli TV odpredané maloletému (11 – 15 rokov) a 10 prípadoch išlo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov);
v prevádzkach verejného stravovania z 5 vykonaných kontrol boli v 2 prípadoch (čo je   40,00 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov; v oboch prípadoch boli TV odpredané maloletému (11 – 15 rokov);
v kaviarňach a hostincoch z 42 vykonaných kontrol boli v 21 prípadoch (čo je 50,00 %) odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov;  v 8 prípadoch boli TV odpredané maloletému (11 – 15 rokov) a 13 prípadoch sa jednalo o odpredaj TV mladistvému (16 – 17 rokov).
Opakujúce sa nedostatky  
Za účelom preverenia dodržiavania záväzných pokynov, uložených inšpektormi SOI pri kontrolách uskutočnených v roku 2015 sa SOI zamerala na tie podnikateľské subjekty, ktoré odpredali TV osobám mladším ako 18 rokov (išlo o 6 podnikateľských subjektov). Opakovaný odpredaj TV boli zistený u 2 podnikateľských subjektov, pričom opätovne ide o PJ so sídlom v Bratislavskom kraji:
– BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037  o  BILLA, Bajkalská 19/A, Bratislava – cigarety boli odpredané mladistvej osobe. U daného subjektu sa jedná o opakujúci nedostatok, nakoľko k odpredaju cigariet osobe mladšej ako 18 rokov došlo aj pri kontrole v auguste 2015, pričom išlo o PJ BILLA, Kazanská 6, Bratislava,
– MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31 384 421 o Trafika – „TABAK – PRESS“ , OC Polus, Vajnorská 100, Bratislava – cigarety boli odpredané mladistvej osobe. U daného subjektu MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o. ide o opakujúci sa nedostatok  z roku  2015 a 2014, pričom v roku 2015 došlo k odpredaju cigariet osobe mladšej ako 18 rokov v 3 PJ (Novinový stánok, Ml. Nivy 31 – zástavka MHD,  Bratislava; Trafika, AS Ml. Nivy 31, Bratislava; Novinový stánok, Záhradnícka – Miletičová, Bratislava) a v roku 2014 došlo k odpredaju cigariet v PJ daného subjektu Tabak, Rajecká 6, Bratislava.

Z Á V E R:
Kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov venuje SOI zvýšenú pozornosť už od roku 2008. Percento prípadov predaja tabakových výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov je v tomto roku 29 %. Obdobný výsledok sme kontrolnou akciou dosiahli aj v roku 2014. Oproti roku 2015 ide o 6 %-ný pokles zistených porušení.  I napriek tomu, kontrola v tejto oblasti bude i naďalej prioritou SOI, pričom v budúcnosti sa zameria najmä na malé prevádzkové jednotky, kde sa maloleté a mladistvé osoby dostanú k tabakovým výrobkom viac menej bez problémov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.